NADZORY INWESTORSKIE NA BUDOWIE

Planując budowę możesz wynająć inspektora nadzoru inwestorskiego, dzięki czemu zaoszczędzisz dużo nerwów, czasu oraz pieniędzy i będziesz miał pewność, że nasz specjalista wszystkiego dopilnuje w Twoim imieniu. Nadzory inwestorskie prowadzą inżynierowie budownictwa posiadający stosowne uprawnienia budowlane.

Luzacjusz
Luzacjusz

Prowadzenie inwestycji budowlanej jest trudne. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma za zadanie czuwać nad prawidłowością wykonywanych prac, zapobiegać i eliminować nadużycia. Nie wykonanie części prac (szczególnie zakrytych) lub wykonanie ich niezgodnie z projektem, zamiana materiału gorszy i tańszy, oszczędzanie na materiałach i grubości powłok, odchodzenie od projektu i stosowanie rozwiązań prowizorycznych to tylko część pomysłów firm budowlanych na „zaoszczędzenie” kosztem inwestora. Może przyczynić się to do poważnych usterek i wyższych kosztów eksploatacji budynku. Aby temu zapobiec, obecność specjalisty, który będzie reprezentował inwestora na budowie i posiadał specjalistyczną wiedzę oraz uprawnienia budowlane jest niezbędna. Nadzory inwestorskie na budowie.  .

Ryzyko wystąpienia wielu problemów podczas budowy może zostać wyeliminowane dzięki rzetelnemu nadzorowi inwestorskiemu. Od momentu przejęcia obowiązków inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interes inwestora na budowie i działa w jego imieniu.  Być może firma budowlana, która będzie realizowała inwestycję będzie rzetelna a inwestor zdecyduje się zaufać jej bezgranicznie, licząc na uczciwość kierownika budowy. Takie podejście jest bardzo ryzykowne czy wręcz naiwne. Często zdarza się, że kierownik budowy rzadko przebywa na jej terenie, prace prowadzone są bez odpowiedniej kontroli a o robotach zakrytych inwestor dowiaduje się po fakcie, gdy nie ma możliwości sprawdzenia czy oraz jak zostały wykonane. Nie dziwmy się zatem, że poważne wady ujawniają się już po oddaniu budynku do użytkowania, gdy inwestorowi pozostaje wyłącznie długa i kosztowna batalia sądowa z nieuczciwym wykonawcą. Nadzory inwestorskie na budowie.

Anegdota
Anegdota
Prezencjusz
Prezencjusz

Każde zlecenie traktujemy bardzo poważnie i rzetelnie podchodzimy do swojej pracy. Zależy nam na długotrwałej współpracy z inwestorem, również po oddaniu budynku lub lokalu do użytkowania. Inwestor, który korzystał z naszych usług może liczyć na korzystne rabaty przeznaczone dla stałych klientów w ramach innych usług przez nas świadczonych. Zapraszam do kontaktu z nami. Nadzory inwestorskie na budowie.

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego polega m.in. na:
– reprezentowaniu inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
– sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,
– zapobieganiu stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
– sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
– uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych częściowych i końcowych;
– potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót i kontrolowaniu usunięcia wad.

Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego może być dodatkowo rozszerzony m.in. o:
– sprawdzenie dokumentacji projektowej i opiniowanie umowy z generalnym wykonawcą,
– współudział w opracowaniu materiałów przetargowych,
– bieżący nadzór nad zgodnością wykonywania robót z harmonogramem,
– kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy,
– przedstawianie miesięcznych raportów z zaawansowania robót wraz z przedstawianiem zagrożeń mogących zagrozić dotrzymaniu terminów przez wykonawcę,
– prowadzenie spotkań koordynacyjnych i przedkładanie inwestorowi protokołów z ich przebiegu,
– egzekwowanie od projektanta obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego;
– opiniowanie wniosków o roboty dodatkowe i zamienne,
– sprawdzenie przedłożonej do odbioru dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej zgodności ze stanem faktycznym wykonanych robót,
– udział w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji o przekazaniu obiektu do użytkowania.