NADZORY INWESTORSKIE NA BUDOWIE

Planując budowę można wynająć inspektora nadzoru inwestorskiego. Dzięki temu zaoszczędza się dużo nerwów, czasu oraz pieniędzy. Spokojny sen i pewność, że specjalista wszystkiego dopilnuje warta jest każdych pieniędzy. Nadzory inwestorskie powierza się inżynierom budownictwa posiadający stosowne uprawnienia.

Efektywna ochrona interesów inwestora na budowie.

Luzacjusz
Luzacjusz

Prowadzenie inwestycji budowlanej jest trudne. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala zatem inwestorowi, który nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego bowiem ma za zadanie czuwać nad prawidłowością wykonywanych prac, zapobiegać i eliminować nadużycia. Nie wykonanie części prac (szczególnie zakrytych) lub wykonanie ich niezgodnie z projektem, zamiana materiału na gorszy i tańszy, oszczędzanie na materiałach i grubości powłok, odchodzenie od projektu i stosowanie rozwiązań prowizorycznych to tylko część pomysłów firm budowlanych na „zaoszczędzenie” kosztem inwestora. Może przyczynić się to do poważnych usterek i wyższych kosztów eksploatacji budynku. Aby temu zapobiec, warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie reprezentował inwestora na budowie. Nadzory inwestorskie na budowie.  .

Zarządzanie ryzykiem: Rola inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

Ryzyko wystąpienia wielu problemów podczas budowy może zostać wyeliminowane. Od momentu przejęcia obowiązków inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interes inwestora na budowie i działa w jego imieniu.  Być może firma budowlana będzie rzetelna a inwestor zdecyduje się zaufać jej bezgranicznie, licząc na uczciwość kierownika budowy. Takie podejście jest jednak bardzo ryzykowne czy wręcz naiwne. Często zdarza się, że kierownik budowy rzadko przebywa na jej terenie, zatem prace prowadzone są bez odpowiedniej kontroli a o robotach zakrytych inwestor dowiaduje się po fakcie. Wówczas nie ma możliwości sprawdzenia czy oraz jak zostały wykonane prace. Nie dziwmy się zatem, że poważne wady ujawniają się już po oddaniu budynku do użytkowania, wówczas gdy inwestorowi pozostaje wyłącznie długa i kosztowna batalia sądowa z nieuczciwym wykonawcą. Nadzory inwestorskie na budowie

Anegdota
Anegdota
Prezencjusz
Prezencjusz

Każde zlecenie traktujemy bardzo poważnie i rzetelnie podchodzimy do swojej pracy. Zależy nam na długotrwałej współpracy z inwestorem, również po oddaniu budynku do użytkowania. Inwestor, który korzystał z naszych usług może także liczyć na korzystne rabaty przeznaczone dla stałych klientów w ramach innych usług przez nas świadczonych. Zapraszam do kontaktu z nami. Nadzory inwestorskie na budowie

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego polega m.in. na:

– reprezentowaniu inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
– sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów,
– zapobieganiu stosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
– sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
– uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych częściowych i końcowych;
– potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót i kontrolowaniu usunięcia wad.

Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego może być dodatkowo rozszerzony m.in. o:

– sprawdzenie dokumentacji projektowej i opiniowanie umowy z generalnym wykonawcą,
– współudział w opracowaniu materiałów przetargowych,
– bieżący nadzór nad zgodnością wykonywania robót z harmonogramem,
– kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy,
– przedstawianie miesięcznych raportów z zaawansowania robót wraz z przedstawianiem zagrożeń mogących zagrozić dotrzymaniu terminów przez wykonawcę,
– prowadzenie spotkań koordynacyjnych i przedkładanie inwestorowi protokołów z ich przebiegu,
– egzekwowanie od projektanta obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego;
– opiniowanie wniosków o roboty dodatkowe i zamienne,
– sprawdzenie przedłożonej do odbioru dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie jej zgodności ze stanem faktycznym wykonanych robót,
– udział w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji o przekazaniu obiektu do użytkowania.

Scroll to Top