PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW

Na zlecenie właścicieli i zarządców przeprowadzamy przeglądy okresowe budynków.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do przeprowadzenia obowiązkowej okresowej kontroli budynku raz lub dwa razy w roku (zależnie od wielkości budynku) oraz każdorazowo po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oddziałujących na ten obiekt. Przeglądy może przeprowadzać wyłącznie inżynier posiadający stosowne uprawnienia budowlane, zatem zwykle usługa ta jest zlecana specjalistycznej firmie. Kontrole mają na celu zapewnienie utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Napisz do nas i otrzymaj rabat -10% na przegląd budynku! ⇨

Konkrecjusz

Zużycie budynków jest naturalnym procesem wynikającym głównie z oddziaływania ludzi, czynników atmosferycznych i upływu czasu. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzi jakie może powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania konstrukcji i instalacji, są one poddawane przeglądom okresowym. Niezależnie, czy jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, biurowy, usługowy, hala magazynowa lub produkcyjna, to na właścicielu (względnie zarządcy) obiektu spoczywa obowiązek zgłoszenia obiektu do przeprowadzenia przeglądów w terminach określonych w Prawie Budowlanym. Dlatego proponujemy naszym Klientom opracowanie kalendarza przeglądów technicznych budynków dostosowanego do indywidualnych potrzeb właściciela lub zarządcy, uwzględniając ustawowe terminy realizacji kontroli. Pilnujemy by terminy nie zostały przekroczone, tak by właściciel nie był narażony za konsekwencje z tego tytułu. Do każdego protokołu załączamy dokumentację zdjęciową wykonaną podczas wizji oraz aktualne uprawnienia pracownika wykonującego kontrolę, co daje Państwu pewność, że została wykonana przez osobę do tego uprawnioną.

Podobnie jak trzeba przeprowadzać okresowe badania techniczne pojazdu, tak samo trzeba przeprowadzać okresowe badania techniczne budynku. Próba zaoszczędzenia na przeglądach może mieć przykre konsekwencje, polegające na wystąpieniu awarii i szkód materialnych z nimi związanych. Jedną z przykrych konsekwencji zaniedbania kontroli okresowej może być odmowa wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową nawet wówczas, gdy szkoda nie była związana ze stanem technicznym budynku i dotyczyła np. powodzi czy gradobicia. Brak przeglądów okresowych zagrożone jest również karą, przewidzianą w prawie. Warto zadać sobie pytanie czy warto ryzykować w sytuacji, gdy w grę wchodzi życie i zdrowie ludzkie oraz nasz majątek? Przegląd nie kosztuje dużo a do tego pozwala właścicielowi spać spokojnie. Niekiedy tak błaha rzecz jak rynna czy kawałek odspojonego tynku, może stać się przyczyną ludzkiej tragedii. Oby jak najrzadziej w życiu miało zastosowanie przysłowia: „Mądry Polak po szkodzie”.

Anegdota
Luzacjusz

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół z dokumentacją zdjęciową, który otrzymuje osoba zlecająca. W protokole z kontroli okresowej, zawarte są informacje o nieprawidłowościach z określeniem stopnia zagrożenia jaki stanowią one dla budynku i osób, a także zalecany czas i sposób ich usunięcia. Załącznik do protokołu stanowi dokumentacja fotograficzna. Zastosowanie się do zaleceń protokołu, pomaga utrzymać budynek w dobrym stanie technicznym i wizualnym oraz w znacznym stopniu ogranicza zakres i koszt przyszłych napraw. W przypadku wystąpienia wad w czasie rękojmi a ujawnionych w trakcie przeglądu okresowego, właściciel lub zarządca może domagać się roszczeń od wykonawcy niefachowo wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu z przeglądu okresowego.

Fachowo przeprowadzona kontrola okresowa i stosowanie się do uwag protokołu zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom budynku. Zapobiega również nadmiernej utracie wartości obiektu spowodowanej ograniczeniami walorów użytkowych i estetycznych. Przeglądy przeprowadzamy wykorzystując profesjonalny sprzęt. Dysponujemy kamerami inspekcyjnymi, termowizyjnymi, dronami i aparaturą pomiarową a inspekcję przeprowadzają wysoko wykwalifikowane osoby posiadające uprawnienia budowlane. Stałym klientom oferujemy za darmo osobny raport dotyczący możliwości obniżenia rachunków za ciepło i media dla tego budynku w oparciu o przeprowadzoną kontrolę, analizę dokumentacji budynku i badania termowizyjne. Chętnie służymy pomocą i doradzamy jak usunąć usterkę zanim zacznie stanowić poważny problem.

Prezencjusz

Skontaktuj się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet -10% ! ⇨

Zapraszamy do współpracy:
– spółdzielnie mieszkaniowe,
– właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
– administracje budynków użyteczności publicznej,
– administracje placówek oświatowych,
– samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie,
– biura i pośredników nieruchomości,
– deweloperów,
– prywatnych inwestorów,
– osoby fizyczne, których budynki objęte są obowiązkiem okresowej kontroli.

Show Buttons
Hide Buttons