PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW

Na zlecenie właścicieli i zarządców przeprowadzamy przeglądy okresowe budynków.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do przeprowadzenia obowiązkowej okresowej kontroli budynku  co  najmniej  raz w roku oraz każdorazowo po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oddziałujących na ten obiekt. Przeglądy może przeprowadzać wyłącznie inżynier posiadający stosowne uprawnienia budowlane. Kontrole mają bowiem na celu zapewnienie utrzymywania budynku w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.  . Przeglądy okresowe budynków.   .

Potrzebujesz zlecić przegląd okresowy budynku? Skontaktuj się z nami!


Kliknij tu by napisać do nas

Przeglądy okresowe budynków należy przeprowadzać co roku lub dwa razy rocznie w przypadku budynków dużych

Konkrecjusz
Konkrecjusz

Zużycie budynków jest naturalnym procesem wynikającym głównie z oddziaływania ludzi, czynników atmosferycznych i upływu czasu. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzi, są one poddawane przeglądom okresowym. Na właścicielu (względnie zarządcy) obiektu spoczywa obowiązek zgłoszenia obiektu do przeprowadzenia przeglądów w terminach określonych w Prawie Budowlanym. Dlatego proponujemy naszym Klientom opracowanie kalendarza przeglądów technicznych budynków dostosowanego do indywidualnych potrzeb właściciela lub zarządcy. Pilnujemy by terminy nie zostały przekroczone, tak by właściciel nie był narażony za konsekwencje z tego tytułu. Do każdego protokołu załączamy dokumentację zdjęciową wykonaną podczas wizji oraz aktualne uprawnienia pracownika wykonującego kontrolę. Daje to Państwu pewność, że przegląd wykonany został przez osobę do tego uprawnioną. Przeglądy okresowe budynków.

Próba zaoszczędzenia na przeglądach może mieć przykre konsekwencje, łącznie z wystąpieniem awarii i szkód materialnych z nimi związanych. Jedną z przykrych konsekwencji zaniedbania kontroli okresowej może być ponadto odmowa wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy szkoda nie była związana ze stanem technicznym budynku i dotyczyła np. powodzi czy gradobicia. Brak przeglądów okresowych zagrożone jest również karą, przewidzianą w prawie. Poza tym czy warto ryzykować  w  sytuacji,  gdy  w grę wchodzi życie i zdrowie ludzkie oraz nasz majątek? Przegląd nie kosztuje dużo a pozwala właścicielowi spać spokojnie. Niekiedy tak błaha rzecz jak rynna czy kawałek odspojonego tynku, może stać się przyczyną ludzkiej tragedii. Oby jak najrzadziej w życiu miało zastosowanie przysłowia: „Mądry Polak po szkodzie”.

Anegdota
Anegdota

Przegląd okresowy budynku pomaga utrzymać budynek w dobrym stanie.

Luzacjusz
Luzacjusz

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół z dokumentacją zdjęciową, który otrzymuje osoba zlecająca. W protokole z kontroli okresowej, zawarte są informacje o nieprawidłowościach z określeniem stopnia zagrożenia jaki stanowią one dla budynku i osób, a także zalecany  czas  i  sposób  ich  usunięcia.  Zastosowanie  się  do  zaleceń  protokołu,  pomaga  utrzymać  budynek  w  dobrym  stanie  technicznym i wizualnym oraz w znacznym stopniu ogranicza zakres i koszt przyszłych napraw. W przypadku wystąpienia wad w czasie rękojmi a ujawnionych w trakcie przeglądu okresowego, właściciel lub zarządca może domagać się roszczeń od wykonawcy niefachowo wykonanych robót budowlanych na podstawie protokołu z przeglądu okresowego.

Fachowo przeprowadzona kontrola okresowa i stosowanie się do uwag protokołu zapewnia w rezultacie bezpieczeństwo użytkownikom budynku. Ponadto zapobiega nadmiernej utracie wartości obiektu spowodowanej ograniczeniami walorów użytkowych i estetycznych. Przeglądy przeprowadzamy wykorzystując profesjonalny sprzęt taki jak kamery inspekcyjne i termowizyjne czy drony. Poza tym inspekcję przeprowadzają wysoko wykwalifikowane osoby posiadające uprawnienia budowlane. Chętnie służymy pomocą i doradzamy jak usunąć usterkę zanim zacznie stanowić poważny problem. Zapraszam do kontaktu z nami.

Prezencjusz
Prezencjusz

Skontaktuj się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet -10%!


Kliknij tu by napisać do nas zapytanie

Zapraszamy do współpracy:
– spółdzielnie mieszkaniowe,
– właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
– administracje budynków użyteczności publicznej,
– administracje placówek oświatowych,
– samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie,
– biura i pośredników nieruchomości,
– deweloperów,
– prywatnych inwestorów.

Scroll to Top