ODBIORY BUDOWLANE BUDYNKÓW I LOKALI

Odbiory budowlane mogą uchronić Ciebie przed problemami w przyszłości. Aby tak się stało, potrzebujesz uprawnionego inżyniera budownictwa, posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Wspomagamy swoja wiedzą i doświadczeniem inwestorów i nabywców w trakcie odbiorów budowlanych. Pomagamy przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz przekazaniem nieruchomości przez dewelopera i spisaniem aktu notarialnego.

W ramach odbioru budowlanego możemy zażądać usunięcia wykrytych usterek

Anegdota
Anegdota

Przeprowadzenie odbioru technicznego  jest  ostatnim  etapem  przed  wizytą  u  notariusza  i  przeniesieniem  własności  mieszkania  lub domu. Formalne przekazanie nieruchomości następuje z chwilą podpisania protokołu z odbioru końcowego. To właśnie podczas odbioru mamy okazję wychwycić wszelkie niedociągnięcia oraz zażądać od dewelopera czy firmy budowlanej ich usunięcie. Czynimy to w celu ochrony przed kosztami poprawek lub żmudnym ubieganiem się o usunięcie usterek  w  ramach  gwarancji  i  rękojmi.  Sprawdzenie  mieszkania czy domu z pomocą fachowca ma zatem niebagatelne znaczenie. Przekłada się to na oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy kupującego. Odbiory budowlane.  

Kontrola może obejmować m.in. pomiar powierzchni, sprawdzenie jakości użytych materiałów, sprawdzenie jakości wykonanych prac oraz ich zgodności z projektem budowlanym. Zakres tej kontroli jest szerszy niż kontrola obowiązkowa, którą przeprowadza organ nadzoru budowlanego przy pozwoleniu na użytkowanie. Z każdego odbioru sporządzany jest protokół. Zawiera on wykaz sprawdzonych elementów oraz wyczerpujący opis usterek i sposobu ich usunięcia. Kiedy zalecenia zostaną zrealizowane dokonuje się odbioru końcowego – potwierdzającego, że prace zostały wykonane poprawnie. 

Luzacjusz
Luzacjusz

Dla swojego dobra na odbiory budowlane inwestor powinien zaprosić inspektora nadzoru inwestorskiego

Konkrecjusz
Konkrecjusz

Odbiór robót budowlanych a następnie całej inwestycji budowlanej,  jest elementem przełomowym  w  stosunkach  pomiędzy  stronami  umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady. W razie zgłoszenia gotowości do odbioru robót przez wykonawcę inwestor zobowiązany jest przystąpić do protokolarnego odbioru.  W interesie nabywcy jest by w protokole odbioru pojawiły się informacje o istnieniu wad obiektu, jeśli takie występują. Pozostawanie przez inwestora biernym wobec zgłoszenia może doprowadzić do sporządzenia przez wykonawcę jednostronnego protokołu odbioru, który będzie niekorzystny dla inwestora. Taki jednostronnie podpisany protokół będzie zobowiązywał inwestora do wypłaty pełnego wynagrodzenia wykonawcy bez względu na to czy wady zostaną usunięte. W interesie inwestora jest zatem wynajęcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub – gdy tego nie uczynił – wynajęcie specjalisty na czas odbioru. Odbiory budowlane.

Inwestor korzystając z naszych usług może liczyć na naszą fachowość i wsparcie. W przypadku budynków nowych a nie oddanych jeszcze do użytkowania, pomagamy inwestorowi w bezstresowym przejściu przez proces uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. W trakcie odbioru zwracamy szczególną uwagę na te elementy i dokumenty, które brane są pod uwagę przez nadzór budowlany. Na zlecenie inwestora, możemy również wyręczyć go w załatwieniu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zapraszam do kontaktu z nami. Odbiory budowlane.

Prezencjusz
Prezencjusz
Scroll to Top