ODBIORY BUDOWLANE BUDYNKÓW I LOKALI

Wspomagamy swoja wiedzą i doświadczeniem inwestorów i nabywców w trakcie odbiorów budowlanych, szczególnie przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz przed przekazaniem budynku lub mieszkania przez dewelopera i spisaniem aktu notarialnego.

Anegdota

Przeprowadzenie odbioru technicznego jest ostatnim etapem przed wizytą u notariusza i przeniesieniem własności mieszkania lub domu. W przypadku budowy domu przez wynajętą firmę również przekazanie placu budowy wraz z budynkiem następuje w chwili podpisania protokołu z odbioru końcowego i dokonania stosownych wpisów w dzienniku budowy. To właśnie podczas odbioru mamy okazję wychwycić wszelkie niedociągnięcia oraz zażądać od dewelopera czy firmy budowlanej ich usunięcie by uchronić się przed poprawkami na własny koszt lub żmudnym ubieganiem się o usunięcie usterek w ramach gwarancji i rękojmi w późniejszych terminach. Sprawdzenie mieszkania czy domu z pomocą fachowca ma zatem niebagatelne znaczenie i przekłada się na oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy kupującego.

Kontrola może obejmować m.in. pomiar powierzchni, sprawdzenie jakości użytych materiałów, sprawdzenie jakości wykonanych prac oraz ich zgodności z projektem budowlanym. Zakres tej kontroli jest szerszy niż kontrola obowiązkowa, którą przeprowadza organ nadzoru budowlanego przy pozwoleniu na użytkowanie. Z każdego odbioru sporządzany jest protokół, który zawiera wykaz sprawdzonych elementów oraz wyczerpujący opis usterek i sposobu ich usunięcia. Dokument ten jest opracowany w taki sposób, aby wyeliminować możliwość pominięcia jakichkolwiek usterek oraz zawiera termin ich usunięcia. Kiedy zalecenia zostaną zrealizowane dokonuje się odbioru końcowego – potwierdzającego, że prace zostały wykonane poprawnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas odbioru końcowego, wszystkie wyżej opisane działania na prośbę inwestora rozpoczynamy od początku, aż do osiągnięcia wymaganego rezultatu.

Luzacjusz
Konkrecjusz

Odbiór robót budowlanych a następnie całej inwestycji budowlanej, jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady. W razie zgłoszenia gotowości do odbioru robót przez wykonawcę inwestor zobowiązany jest przystąpić do protokolarnego odbioru nawet w sytuacji stwierdzenia wad obiektu. W interesie nabywcy jest by w protokole odbioru pojawiły się informacje o istnieniu wad obiektu, jeśli takie występują. Pozostawanie przez inwestora biernym wobec zgłoszenia może doprowadzić do sporządzenia przez wykonawcę jednostronnego protokołu odbioru, który będzie niekorzystny dla inwestora. W obliczu prawa taki jednostronnie podpisany protokół będzie zobowiązywał inwestora do wypłaty pełnego wynagrodzenia wykonawcy bez względu na to czy wady zostaną usunięte. W interesie inwestora jest zatem wynajęcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub – gdy tego nie uczynił – wynajęcie specjalisty na czas odbioru.

Inwestor korzystając z naszych usług może liczyć na naszą fachowość i wsparcie. W przypadku budynków nowych a nie oddanych jeszcze do użytkowania, pomagamy inwestorowi w bezstresowym przejściu przez proces uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. W trakcie odbioru zwracamy szczególną uwagę na te elementy i dokumenty, które brane są pod uwagę przez organy nadzoru budowlanego w trakcie kontroli obowiązkowej. Na zlecenie inwestora, możemy również wyręczyć go w załatwieniu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Prezencjusz
Show Buttons
Hide Buttons