Ulga Termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą odliczyć od podatku koszty związane z termomodernizacją. Ulga termomodernizacyjna – bo o niej mowa – ma zachęcić właścicieli domów do inwestowania w termomodernizację budynków i odnawialne źródła energii. Jest to rozsądne działanie. Jedno i drugie przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku a ponadto wpływa pozytywnie na budżety domowe.

Wydatki na termomodernizację odlicz od podatku

Rozliczając w 2024 r. PIT za rok poprzedni, właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mają prawo do ulgi termomodernizacyjnej, bowiem jest to ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Podatnicy wypełniający PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28, mogą zatem odliczyć od dochodu wydatki na termomodernizację swojego budynku jednorodzinnego.

Ulga termomodernizacyjna – podstawa prawna

Ulga termomodernizacyjna oraz nowe zwolnienia przedmiotowe wprowadza ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tzw. ustawa PIT). Weszła ona w życie 1 stycznia 2019 r. a ulga termomodernizacyjna zapisana jest w art. 26h, zaś zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT. Również w art. 11 ustawy o ryczałcie uwzględniono ulgę termomodernizacyjną.

Jakie wydatki można odliczyć od podatku

Odliczyć od podatku można pełną kwotę wydatku związanego z termomodernizacją, czyli tyle ile wydajesz – tyle odliczasz od dochodu. Mogą to być wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak które zakończone zostanie w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Odliczeniu od podatku podlegają m.in. koszty związane z wykonaniem audytu energetycznego oraz badania termowizyjnego. Pełny wykaz materiałów, urządzeń i usług związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym zawarto jednak w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

Zakupy tylko u czynnych VATowców

Aby móc skorzystać z ulgi, zakupy robić można wyłączenie u czynnych podatników VAT. W związku z powyższym sprzedawca powinien wystawić nam fakturę z naliczonym podatkiem VAT od sprzedaży. Z ulgi nie skorzystają zatem osoby korzystające z usług osób lub firm, które nie wystawiają faktur lub korzystają ze zwolnienia z VAT.

Ulga termomodernizacyjna – sposób i wielkość odliczenia

Odliczenie podatkowe w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku, ustalonej w art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy PIT oraz od przychodów wymienionych w art. 6 ust. 1, 1a i 1d ustawy o ryczałcie.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł na jednego podatnika. Bez znaczenia jest ile budynków posiada jeden podatnik i ile termomodernizacji planuje. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Ulga termomodernizacyjna a podatek liniowy, według skali, ryczałt.

Z odliczenia można skorzystać rozliczając się zarówno według skali podatkowej (na PIT-37, PIT-36), liniowo (PIT-36L) jak również ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Wydatki rozlicza osoba je ponosząca. Jednocześnie, która jest właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego poddawanego termomodernizacji. Ulgę wykazuje się w załączniku PIT/O a ponadto w deklaracji podatkowej, wskazując sumę odliczeń wykazanych w załączniku.

Możliwość odliczenia w latach kolejnych

Jeśli twoje dochody były w danym roku niższe od kwoty, jaką chcesz odliczyć od podatku, wykazujesz ulgę w pełnej poniesionej wartości. Odliczenie części wydatków nie znajdujących w pokrycia w rocznym dochodzie nastąpi w latach kolejnych, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek. Oznacza to, że ulga przechodzi na kolejne lata aż zostanie rozliczona lub nie upłynie okres 6 lat.

Odliczenie w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki

Wydatki należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym za rok, w którym je poniesiono. Nie można zatem odliczyć od podatku w jednym roku kosztów ponoszonych przez kilka lat. Jeśli natomiast w latach poprzednich zapomnieliśmy rozliczyć poniesione koszty, może dokonać korekty deklaracji za lata poprzednie.

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej należy:

  • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
  • zakupić towary, produkty i usługi, które zgodnie z wykazem można odliczyć od dochodu,
  • odliczyć wydatki poniesione w danym roku w rocznej deklaracji PIT,
  • zakończyć przedsięwzięcie w przeciągu 3 lat licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga przeznaczona jest wyłącznie dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Najemcy, dzierżawcy lub leasingobiorcy budynku nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej gdyż nie mogą wykazać się tytułem prawnym, z którego wynikałoby ich prawo własności do nieruchomości.

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego zawiera art 3 ust 2a ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z nim, jest to budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Ponadto musi służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i powinien stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość. Dopuszcza się w nim wydzielenie maksymalnie 2 lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego o ile ten drugi nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku.

Podatnik będzie miał prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli budynek, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, będzie miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnego z powyższą definicją, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia.

Dom jednorodzinny z działalnością gospodarczą

Przeznaczenie lokalu nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o ulgę termomodernizacyjną, jeśli lokal znajduje się w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Oznacza to, że prowadzenie biura lub sklepu w takim budynku nie pozbawia możliwości skorzystania z ulgi, o ile jest to jeden lokal użytkowy, którego metraż nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku.

Podatnik VAT

Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT, rozliczają wydatki w ramach ulgi w kwotach netto, jeśli korzystają z odliczenia VATu. Podatek VAT możliwy do odliczenia nie może bowiem zostać rozliczony w deklaracji PIT w ramach ulgi. W przypadku pozostałych podatników do ulgi przyjmuje się kwoty brutto.

Budynki wynajmowane w ulga termomodernizacyjna

Budynek może być wynajmowany innej osobie na cele mieszkaniowe. W takim przypadku właściciel budynku będzie mógł skorzystać z ulgi o ile poniósł wydatki związane z jego termomodernizacją. Faktury powinny zatem być zawsze wystawiane na właściciela budynku, gdyż najemcy nie przysługuje prawo odliczenia tych wydatków.

Dla kogo nie jest ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi nie mogą skorzystać właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych ani lokali komercyjnych w takich budynkach (np. biura, sklepy). Ponadto z ulgi nie można skorzystać jeśli budynek nie został oddany do użytkowania. Odliczenie dotyczy bowiem budynków już wybudowanych.

Ulgi nie można wziąć również na termomodernizację budynków gospodarczych, inwentarskich i garaży wolnostojących. Jeśli natomiast stanowią one pomieszczenia wydzielone w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, mogą być brane pod uwagę przy rozliczaniu ulgi. Zatem garaż będący częścią budynku jednorodzinnego (w jednej bryle) traktowany jest jak część budynku mieszkalnego.

Fotowoltaika na stodole

Jeśli z przyczyn technicznych nie ma możliwości wykonania montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, możliwe jest jej wykonanie na innym budynku np. garażu lub budynku gospodarczym, o ile służy ona budynkowi mieszkalnemu. Podobnie jeśli z powodu braku zgody konserwatora zabytków, nie ma możliwości zainstalowania na dachu budynku zabytkowego fotowoltaiki, możliwy jest jej montaż na innym budynku. W takich przypadkach ulga będzie przysługiwała.

Jeśli chcesz zlecić wykonanie audytu energetycznego, instalacji fotowoltaicznej lub dobranie i zamontowanie pompy ciepła zachęcamy do kontaktu z nami – tel.: 570 058 524; e-mail: biuro@inwentadom.pl

Pozostałe nasze artykuły znajdują się w dziale „blog” na stronie: www.inwentadom.pl/blog/

Scroll to Top