PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna jest poza dotacyjną formą pomocy państwa dla inwestora chcącego przeprowadzić termomodernizację budynku, zatem kierowana jest do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej oraz lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła.

Sposób i cel powstania premii termomodernizacyjnej

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), natomiast podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 poz. 712.). Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów w celu realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. W ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK podejmuje zatem decyzje o przyznaniu premii a po spełnieniu warunków, dokonuje przekazania tej premii.

Zasada funkcjonowania

Premia termomodernizacyjna jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków, gdyż z zasady jest przyznawana tym, którzy nie są w stanie samodzielnie sfinansować termomodernizacji swojego budynku. Kredyt jest uruchamiany tylko wówczas, gdy przyznana zostanie premia termomodernizacyjna.

Kto może skorzystać z premii termomodernizacyjnej

Lista beneficjentów jest szeroka więc z premii skorzystać mogą między innymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBSy, domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy emeryta i rencisty, domy dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i klasztory. Premia termomodernizacyjna zaliczana jest na poczet spłaty części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Zasady udzielania pożyczek termomodernizacyjnych nie wykluczają również finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których jest prowadzona działalność gospodarcza.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to:

Ulepszenie, aby w jego wyniku nastąpiło zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej:
 • co najmniej o 10% – w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy
 • co najmniej o 15% –  w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego
 • co najmniej o 25% – w pozostałych budynkach;
Ulepszenie, aby w jego wyniku nastąpiło zmniejszenie co najmniej o 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, tj.:
 • kotłowniach lub węzłach cieplnych, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,
 • ciepłowniach osiedlowych lub grupowych wymiennikach ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczających ciepło do budynków,
jeśli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, zatem określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków.
Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, aby w wyniku tego nastąpiło zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków — co najmniej o 20% w stosunku rocznym;
Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, bowiem przyczyni się to do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Stare budynki i zabytki a premia termomodernizacyjna

Właściwie nie ma ograniczeń co do wieku budynków, które mogą podlegać modernizacji energetycznej z wykorzystaniem pożyczki termomodernizacyjnej. Modernizacji – z pewnym zastrzeżeniem – mogą także podlegać obiekty zabytkowe. W przypadku obiektów zabytkowych należy bowiem uzyskać opinię konserwatora zabytków, co do możliwości przeprowadzenia pewnych rodzajów prac budowlanych. Bardzo często budynki zabytkowe mają ograniczenia dotyczące sposobu przeprowadzenia termomodernizacji oraz stosowanych materiałów, więc jeśli posiadamy budynek wpisany do rejestru zabytków, warto wystąpić o taką opinię do konserwatora zabytków, zanim zlecimy wykonanie audytu energetycznego.

Z pożyczki termomodernizacyjnej może zostać sfinansowane:

 1. Ocieplenie przegród budynku
 2. Wymiana stolarki oraz przegród przeźroczystych;
 3. Wymiana w części wspólnej budynku oświetlenia na energooszczędne;
 4. Modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła);
 5. Modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji systemów chłodzących;
 6. Zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
 7. Budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
 8. Audyt energetyczny.

Ograniczenia związane z premią termomodernizacyjną

Ze środków Pożyczki wziętej w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej nie może być finansowana przede wszystkim spłata istniejących zobowiązań Inwestora, zakup gruntów, czy wydatki bieżące. W zakresie wymiany lub modernizacji źródeł ciepła nie mogą być finansowane instalacje opalane węglem (zarówno piece jak również kotły węglowe). Wyłączenie to dotyczy zarówno montażu nowych pieców opalanych węglem, jak i modernizacji pieców istniejących.

Kontynuacja termorenowacji a premia termomodernizacyjna

Pożyczka może zostać udzielona na przedsięwzięcie będące kontynuacją uprzednio zrealizowanej inwestycji związanej z podniesieniem efektywności energetycznej budynku, jednak w przypadku kontynuacji inwestycji inwestor zobowiązany jest jednak opracować nowy audyt lub zaktualizować posiadany audyt energetyczny. 

Procedura otrzymania premii termomodernizacyjnej:

 1. Zlecamy wykonanie audytu energetycznego;
 2. Wybieramy bank kredytujący;
 3. Składamy wniosek o udzielenie kredytu wraz z audytem energetycznym – Bank zgodnie z własnymi procedurami sprawdzi naszą „zdolność kredytową”;
 4. Jeśli bank kredytujący jest gotów udzielić nam kredytu, to zawiadomi o tym Bank Gospodarstwa Krajowego i przekaże do BGK nasz wniosek wraz z audytem energetycznym i umową kredytową;
 5. Jeśli nasz audyt nie budzi zastrzeżeń, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia inwestora i bank kredytujący o przyznaniu premii termomodernizacyjnej określając także jej wysokość;
 6. Po przyznaniu premii (i tylko wówczas), bank kredytujący udziela nam kredytu na realizację przedsięwzięcia;
 7. Zlecamy wykonanie projektu budowlanego, uzyskujemy pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane) i zlecamy  wykonanie robót budowlanych;
 8. Po realizacji całego przedsięwzięcia cieszymy się ciepłem zimą i niskimi rachunkami za ogrzewania a dodatkowo BGK wypłaci nam premię termomodernizacyjną, którą bank kredytujący zaliczy do spłaty kredytu. To się opłaci!

WZÓR WNIOSKU O PREMIĘ TERMOMODERNIZACYJNĄ ŚCIĄGNIESZ TUTAJ

Wielkość pożyczki

Nie ma ograniczeń co do liczby Pożyczek Termomodernizacyjnych udzielanych jednemu Inwestorowi. Ograniczeniem wartości pożyczek dla jednego Inwestora mogą być jednak warunki udzielania pomocy de minimis. Jeden podmiot może bowiem w okresie 3 lata uzyskać maksymalną pomoc w wysokości równowartości 200 tys. euro.  Co do zasady inwestora nie zobowiązuje się również do wnoszenia wkładu własnego w realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Pożyczka może nawet pokryć całość kosztów inwestycyjnych brutto.

Uruchomienie środków z pożyczki

Pożyczka może być uruchamiana w transzach lub jednorazowo, w terminach określonych w harmonogramie zawartym w Umowie pomiędzy Bankiem a Inwestorem. Uruchamianie Pożyczki następuje w formie bezpośrednich płatności na rzecz wystawców faktur bądź w formie zaliczek na rzecz Inwestora.

Ile z tego pobiera bank

W dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu bank kredytujący pobiera od inwestora prowizję. Wynosi ona 0,6% kwoty przyznanej premii, i jest przekazywana do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Premia termomodernizacyjna a obowiązki inwestora

Inwestor powinien dokumentować każdy wydatek fakturą lub dokumentem równoważnym. Przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Audyt energetyczny jako wymóg

Warunkiem ubiegania się o Pożyczkę Termomodernizacyjną jest przedstawienie przez inwestora audytu energetycznego. Powinien on potwierdzić możliwość uzyskania poprawy efektywności energetycznej budynku o co najmniej 25%. Zapewne inwestorów ucieszy jednak fakt, że audyt energetyczny jest kosztem kwalifikowanym.

Nawet 90% refundacji kosztów dokumentacji

Wybierając bank kredytujący można zapytać czy będziemy mogli uzyskać refundację. Refundacja kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej możliwa jest bowiem w ramach projektu finansowanego ze środków inicjatywy ELENA. Jest to skrót od „European Local Energy Assistance” (Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej). Europejski Bank Inwestycyjny zarządza projektem na zlecenie Komisji Europejskiej. Refundacji z ELENA podlega 90% kosztów brutto przygotowania dokumentów (audytu ex-ante i dokumentacji technicznej), czyli dokumentów niezbędnych do uzyskania pożyczki. O refundację kosztów przygotowania dokumentacji mogą ubiegać się przede wszystkim spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i TBSy.

REGULAMIN DLA INWESTORÓW DO POBRANIA

Premia termomodernizacyjna – Banki współpracujące z BGK*:

 • BPH S.A.
 • Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • BPS S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy PKO BP S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.

*Zgodnie z informacją podaną przez BGK

Jeśli chcesz zlecić wykonanie audytu energetycznego lub uzyskać fachową poradę w zakresie pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych czy termomodernizacji, zachęcamy do kontaktu z nami tel.: 570 058 524; e-mail: biuro@inwentadom.pl lub skorzystania z formularza kontaktowego na stronie: www.inwentadom.pl/kontakt/

Polecamy również inne nasze artykuły z tej serii: Pompy ciepła, ale czy to się opłaca? , Czy pompa ciepła jest najlepsza? oraz Krytycznie o pompach ciepła.

Pozostałe nasze artykuły znajdują się w dziale „blog” na stronie: www.inwentadom.pl/blog/