Program „Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” stanowi odpowiedź na oczekiwania tych, którzy pragną aktywnie przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia energochłonności swoich budynków. Dofinansowanie, które obejmuje zakup i montaż efektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków, przekłada się nie tylko na korzyści dla środowiska, ale także na realne obniżenie rachunków za energię.

Cel programu „Czyste Powietrze”

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Przyczyni się to do zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie przyznaje się osobom fizycznym, będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z dofinansowania mogą też skorzystać właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych w domach jednorodzinnych, posiadające własną księgę wieczystą. Dofinansowanie otrzymuje każdy, kto spełni warunki Programu, aż do wyczerpania budżetu Programu.

Na co można uzyskać dofinansowanie

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • Ocieplenie przegród budowlanych;
 • Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących (np. wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania itp.);
 • Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (gniazdowanie ptaków i nietoperzy w budynkach do termomodernizacji), jeśli wymagają tego przepisy prawa;
 • Zakup i montaż stolarki okiennej;
 • Zakup i montaż drzwi zewnętrznych;
 • Zakup i montaż bram garażowych.
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem;
 • Zakup i montaż pompy ciepła z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym i zasobnikiem c.w.u. z osprzętem;
 • Zakup i montaż kotła gazowego lub olejowego kondensacyjnego z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i systemem kominowym, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zasobnikiem c.w.u. z osprzętem;
 • Wykonanie przyłącza gazowego (w tym koszt opłaty przyłączeniowej), montażu zbiornika gazowego, instalacji od przyłącza do kotła / od zbiornika na gaz do kotła;
 • Zakup i montaż kotła zgazowującego drewno lub na pellet drzewny, bądź urządzenia grzewczego elektrycznego;
 • Modernizację instalacji centralnego ogrzewania;
 • Modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • Modernizację systemu wentylacji przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć na co możesz uzyskać dofinansowanie, kliknij tutaj.

Zasady wymiany starego kotła lub pieca

W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne , które może się składać z kilku urządzeń. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła jest imienny dokument zezłomowania. Właściciel może pozostawić piece kaflowe lub kominki, które nie spełniają wymagań pod warunkiem, że trwale odłączy je od przewodu kominowego. Potwierdzenie tego powinno nastąpić za pomocą odpowiedniego protokołu kominiarskiego. Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny. W okresie trwałości nie można również zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, ani zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków Programu.

Czyste Powietrze – okres wdrażania, terminy i sposób składania wniosków

Fundusze wojewódzkie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) będą wypłacać środki w ramach Programu „Czyste Powietrze” do 30.09.2029 r. Program ten realizowany będzie w latach 2018–2029, a zobowiązania będą podejmowane do 31.12.2027 r. Nabór wniosków będzie kontynuowany w trybie ciągłym aż do wyczerpania dostępnych środków.

Katalog kosztów niekwalifikowanych

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym. Przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie w istniejącym budynku lub lokalu mieszkalnym. Do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych. Jeśli w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wydzielono lokale mieszkalne, dofinansowanie przysługuje osobno na każdy lokal.

Kto może skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub wydzielonego z niego mieszkania z wyodrębnioną księgą wieczystą. Aby skorzystać z dofinansowania, dochód roczny na jedną osobę nie może przekraczać kwoty 135.000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł , dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135.000 zł.

Formy i wielkość dofinansowania

Dofinansowanie może przyjąć formę dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Znacznie wyższą dotację można uzyskać do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją. Należy wówczas spełnić łącznie następujące warunki:

 • Zlecić sporządzenie audytu energetycznego wraz z dokumentem podsumowującym sporządzonym na obowiązującym wzorze;
 • osiągnięciu co najmniej jednego ze wskaźników kompleksowej termomodernizacji:
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 • zrealizowanie w całości wariantu z audytu energetycznego w założonym terminie.

WFOŚiGW z województwa, w którym znajduje się obiekt mieszkalny objęty wnioskiem, przyznaje dotację. Beneficjent otrzyma ją w całości lub w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego wniosku o płatność. Dotację na kompleksową termomodernizację można przyznać dla konkretnego budynku/mieszkania wyłącznie w ramach jednego wniosku.

Dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kredytu bankowego

Wnioskodawca składa wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do Programu. Bank musi udzielić kredytu na przedsięwzięcie, w kwocie wyższej niż wnioskowana dotacja. Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kredytu jest wypłata Beneficjentowi, przez bank, kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z Programem. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu zostanie wypłacona przez WFOŚiGW. W tym celu należy złożyć tzw. wniosek o płatność. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w umowie o dofinansowanie, potwierdzające zrealizowanie całości przedsięwzięcia. Wpłata dotacji dokonana zostanie na rachunek bankowy, w terminie 30 dni.

Warunki udzielenia dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze”

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie Beneficjenta do przestrzegania określonych zasad po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy to m.in. utrzymania trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwa stałe o niższej klasie niż 5, zgodności z wymaganiami ekoprojektu dla kominków rekreacyjnych oraz spełniania wszelkich obowiązujących norm i aktów prawa miejscowego.

Budynki wybudowanie po 31 grudnia 2013 r.

Nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych i wymianę stolarki dla budynków które uzyskały pozwolenie na budowę po 31 grudnia 2013 r. Dotyczy to również budynków na zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych, zatem w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Korzyści wynikające z Programu „Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze to unikalna szansa dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, by uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na termomodernizację. Przyniesie to korzyści zarówno dla środowiska, jak również wpłynie pozytywnie na Twoje finanse. Dzięki nowoczesnym źródłom ciepła oraz termomodernizacji budynku, będziesz w stanie znacząco obniżyć koszty ogrzewania swojego domu. Nie zwlekaj z decyzją i skorzystaj z podwyższonej dotacji sporządzając u nas audyt energetyczny. Dotychczas wszyscy nasi klienci skorzystali z dotacji na podstawie wykonanych przez nas audytów. W razie potrzeby wykonujemy ponadto inwentaryzacje architektoniczno-budowlane, ekspertyzy budowalne czy badania termowizyjne.

Jeśli potrzebujesz rzetelnie wykonanego audytu energetycznego, ekspertyzy budowlanej lub badania termowizyjnego zachęcamy do kontaktu z nami – tel.: 570 058 524; e-mail: biuro@inwentadom.pl

Planując termomodernizację, mogą Ciebie zainteresować inne nasze artykuły, m.in.:

Pozostałe nasze artykuły znajdują się w dziale „blog” na stronie: www.inwentadom.pl/blog/

Scroll to Top